top of page

DVOULETÁ PSYCHOSOMATICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA 

duševní hygiena, prevence, doplňková péče o nemocné, následná péče 

V Pracovní skupině se zabýváme duševním a mezilidským rozměrem stonání a také uspořádáváme vlastní síly směrem k vytváření zdraví. Zabýváme se vztahovým systémem nemocného člověka, společně symbolickým způsobem do jeho rukou navracíme tvořivost, zodpovědnost a kompetenci. Také se obracíme k tělu jako k místu biologické paměti, ke zdroji signálu a zároveň k místu léčení, pěstujeme tělesné uvolnění a všímavost k pocitům a myšlenkám. 

Využíváme metody a techniky rodinné a narativní terapie, arteterapie, tělesné relaxace, redukci stresu prostřednictvím všímavosti (MBSR), vizualizace stavu zdraví, tělesné detoxikace, vytváříme skutečné společenství. 

Pracovní skupina je pravidelné setkávání 10-12 osob. Scházíme se v centru Českých Budějovic jedenkrát za dva týdny, resp. jedenkrát za tři týdny, resp. jedenkrát za čtyři týdny. Pracujeme v navazujících cyklech po šesti tříhodinových setkáních. Cena za jeden cyklus je 2700 Kč, tj. 150Kč za hodinu. O výpomoc s úhradou kurzovného můžete požádat své pacientské sdružení, pokud jste členem. 

Člověk je BIO-PSYCHO-SOCIO, co to znamená? 

Bio-psycho-sociální přístup není zázračný a nenabízí snadnou cestu k vyléčení. Když se však společně s tělem člověka zabýváme také jeho duševními potřebami a kvalitou jeho vztahů, můžeme získat větší porozumění složitějším způsobům stonání, kde běžné prostředky biomedicíny na vyléčení nestačí. 

 

Jaký je vztah mezi biologickou, psychologickou a sociální vrstvou lidské existence? Tělesný systém je zdrojem signálu (napětí svalů, které vyvolává bolest), psychický systém přiřadí signálu význam na základě osobní zkušenosti, zatímco sociální systémy se konstituují kolem pozorovatelných událostí, na základě komunikace. Každá z těchto vrstev může být zdrojem napětí, ale vrstvy nemohou jedna druhou informovat, mohou se na sebe jen vylaďovat

 

Na psychické napětí se může tělo vyladit zvýšením svalového napětí, zvýšeným tonem vegetativní nervové soustavy, aktivací stresové osy, se všemi důsledky (a tedy dalšími symptomy). Pozorování vzniklého rozdílu (třeba zrychleného pulsu nebo napětí svalů) může psychický systém zhodnotit jako nebezpečí a podle toho dále stupňovat své napětí. Podobně se vylaďuje i na podněty vzniklé z interakce s ostatními lidmi (sociální systém). 

 

Vylaďování se člověk ve svém prostředí od narození učí, proto je důležité, v jakém prostředí vyrostl a kolik a jakou péči mu rodiče věnovali. O tom dnes už víme mnohem více a podrobněji; důležitost raných vztahů popisuje teorie citové vazby.

V Pracovní skupině fungujeme na ose rodinný systém - tvořivost - tělesné uvolnění - společenství.

CO KDYŽ SE K NÁM PŘIDÁTE?

Stanete se součástí malé skupiny lidí, postupně se s nimi seznámíte a s blížíte. Budete si společně povídat a mlčet, budete jednoduchým způsobem malovat, vytvoříte diagram své rodiny, časovou osu svého příběhu, budete si psát deník svých vhledů, objevů a nápadů, budete vědomě relaxovat a pracovat na představě o svém zdraví. Pokud budete chtít, skupina vás podpoří v úpravě Vámi označených nevyhovujícíh návyků. Budete číst doporučené texty. Budete mít své pevné místo ve vznikajícím společenství.

 

Po dvou letech poctivé práce budete lépe rozumět svým minulým i současným vztahům a na své vztahové prostředí se budete umět lépe vyladit. Budete umět rozpoznat a vyjádřit své potřeby. Tvoření (utváření) a komunikace se pro Vás stanou dostupnými, začnete je používat namísto stereotypu a pouhého reagování. Zvýši se Vaše sebedůvěra a schopnost vědomě prožívat všední události.

Snímek obrazovky 2018-11-05 v 21.55.13.p
bottom of page