top of page

PSYCHOSOMATICKÁ PREVENCE

PODPŮRNÁ LÉČBA A NÁSLEDNÁ PÉČE

 informace pro lékaře 

Chronická a autoimunitní onemocnění mohou být psychicky i sociálně zátěžová, pacient je často nucen přenastavit svoje dosavadní fungování, hledá novou motivaci a životní směr. Situaci obvykle ulehčuje podpůrné rodinné zázemí a nové životní impulzy, nic z uvedeného však není samozřejmostí.

Artekruhy ve spolupráci s lékaři nabízejí zřízení  PSYCHOSOMATICKÝCH SKUPIN  zaměřených na psychohygienu, podpůrnou léčbu a následnou péči.

Ve skupinách pro pacienty se zabýváme duševním a mezilidským rozměrem stonání a také uspořádáváme vlastní síly směrem k vytváření zdraví. Zabýváme se vztahovým systémem nemocného člověka, společně symbolickým způsobem do jeho rukou navracíme tvořivost, zodpovědnost a kompetenci. Také se obracíme k tělu jako k místu biologické paměti, ke zdroji signálu a zároveň k místu léčení, pěstujeme tělesné uvolnění a všímavost k pocitům a myšlenkám. 

Využíváme psychodynamickou a systemickou rodinnou terapii, arteterapii, tělesnou relaxaci, redukci stresu prostřednictvím všímavosti (MBSR), vizualizaci stavu zdraví, vytváříme skutečné společenství. 

Psychosomatické skupiny jsou určeny pro osoby, které

 • jsou motivovány ke zlepšení, event. stabilizaci svého zdravotního stavu

 • uvítaly by psychickou podporu v náročné zdravotní a sociální situaci

 • potřebují korektivní emoční zkušenost

 • pracují na odložení negativního sebeobrazu

 • zajímají se o prohlubování komunikace a pěstování a obnovování sociálních vztahů

 • zajímají se o psychosomatické souvislosti svého onemocnění

 • projevují komunikativní otevřenost

 • jsou ochotné k tvůrčí skupinové práci

 • mají jistou schopnost introspekce a sebereflexe

 • neléčí se s psychickým onemocněním

 • neužívají psychofarmaka

 • nejsou závislé na návykových látkách a alkoholu

Obvyklá frekvence setkávání

V jedné skupině se pravidelně setkává 8 - 10 členů. Skupina se schází jednou za dva týdny, jedno setkání trvá 3 až 4 hodiny. Pacientům je doporučena účast alespoň na 15 setkáních. Od 16. setkání se skupina schází jedenkrát měsíčně. Jedno setkání stojí 450 Kč/osobu a je hrazeno přímou platbou účastníka (není hrazeno zdravotní pojišťovnou), platí se vždy šest setkání předem. Některé skupiny si zajišťují financování z grantových zdrojů.

 

Účastník může získat

 • osobní účast na svém vlastním zdraví

 • motivaci k nové seberealizaci

 • sociální začlenění včetně zkušenosti vytvoření/nalezení vlastního místa ve skupině​

 • sebepoznání včetně náhledu na své osobní a pracovní vztahy

 • korektivní emoční zkušenost

 • odložení negativního sebeobrazu prostřednictvím nové vztahové zkušenosti

 • směnu zkušeností se zvládáním onemocnění

 • podporu při hledání nového sebepojetí, při komunikaci, při hledání východisek

 • pěstování pozitivních postojů

 • prohlubování vztahů se členy skupiny

 • podněcování sebedůvěry, optimismu

 • katarzní prožitky

 • přijetí odpovědnosti za současné životní okolnosti

 • sebevyjádření

 • uvolnění dosud skrývaných pocitů, nálad, zklamání, bezradnosti, beznaděje

 • vyslovení obav a úzkostí a jejich přehodnocení

 • stanovení vlastních hranic v rámci skupinového dění

 • změny emočního prožívání

 • navození psychické rovnováhy

 • podněty ke změně sociálního chování

Účastník se zavazuje

 • zachovávat důvěrnost o dění ve skupině

 • respektovat všechny členy skupiny jako autentické osobnosti se stejnými právy

 • naslouchat ostatním členům skupiny a akceptovat je

 • vnímat skupinovou dynamiku jako svou vlastní

 • angažovat se v interakcích s ostatními členy skupiny

 • projevovat se ve skupině s důvěrou a otevřeností

 • nesnižovat se k postojům, které by ostatní členy skupiny uráželi nebo je demotivovali

 • vyjadřovat podněty k ostatním bez škodolibosti

 • nežádat od lektora přímé rady, nápravu situace ani osobní preference

 • docházet na setkání pravidelně a včas

 • bez vážného a předem avizovaného důvodu neopouštět skupinu během setkání

 • případnou nepřítomnost oznamovat předem

“Mnoho našich tělesných a psychických chorob vzniká, když se na delší dobu odmlčíme a nerealizujeme náš život v řeči a ve vztazích. O čem není možno mluvit, tím se musí onemocnět!"

— Gerhard Danzer, Psychosomatika, Portál 2010

bottom of page